Sundanese Language Exam/Pass Prediction Question for Class 10 Semester 1

good luck- Sundanese UAS/PAS Prediction Questions Class 10 Semester 1

Sundanese UAS/PAS Prediction Questions Class 10 Semester 1 ieu is always downloaded directly. This question is usually given a kanggo tatahar exercise in Mayunan Final Semester Examination/Semester Final Assessment of Sundanese Language at SMA/SMK/MA/MAK Odd Semester levels.

Sundanese UAS/PAS Prediction Questions Class 10 Semester 1 ieu sae pisan kanggo trains together to measure the competence of high school/vocational high school students or MA/MAK students.

Sundanese UAS/PAS Prediction Questions Class 10 Semester 1 in handap ieu mangrupikeun about the Material Deepening Test (TPM) so and so prepared by the Sundanese Language Teacher Team of Darussalam Vocational High School. Tangtosna wae that this question is more perfect, and this question has not messed with the UAS/PAS grid in Sundanese, but that’s why the 2022 curriculum revision is still pending.

Example of a question about sapertos kieu:

SEMESTER 1 END ASSESSMENT PREDICTION QUESTIONS

Subjects : Sundanese
Class/Semester : X/1
Program : All Programs (SMA, SMK, MA, MAK)

I. Choose the answer nu pang Benarna I’m the way to nyakra (X) akasara A, B, C, D or E !

Praise teu even though urang sanggakeun ka Gusti Nu Maha Suci. Pray salawasna urang sangggakeun ka Allah Nu Maha Kawasa. Solawat Sinareng greetings, Mugi lasts a long time talking to the lord of nature, the prophet anu mulya, Muhammad saw.
1. The paragraph is sublime ka asup kana…
a. Panutup between
b. Open Jeung Panutup Biantara
c. Eusi the beast
d. Open jeung eusi biantara
e. Open the beast

Pain nu kapihatur, hapunten bilih aya nu cottage nyogok long nyugak, bobo sapanon carang sapakan, langkung saur bahé carék, hapunten anu kasuhun, jembar pangampura anu diteda.
2. The paragraph is sublime ka asup kana …….
a. Panutup between
b. Open jeung eusi biantara
c. Open Jeung Panutup Biantara
d. Open the beast
e. Eusi the beast

3. Eusi Biantara in the class XII paturay tineng program is real, first……
a. ngawilujengkeun ka nu rék ninggalkeun sakola
b. ngadu’akeun thought that you could continue your sakola, nu leuwih sublime
c. embracing the feeling of mourning for the father of separation.
d. thank you father jeung mother teacher
e. mentta bekel keur neruskeun sakola kanu is more sublime

4. In the chapter of the intercompany covert, he used to talk to me ……
a. Sanduk Bisi Salila Cacarita aya So-so taste is wrong or you’re low.
b. nepikeun greetings pamuka or greetings kawilujengan
c. nepikeun respects you, audience, so and so and so complaining about the event
d. ngahaturkeun nuhun you are happy with the program anu geus
e. ngadadarkeun saniskara you mean nu biantara

5. The structure of the so-called Biantara is real….
a. greetings, mukodimah, jeung eusi
b. powder, eusi jeung panutup
c. powder, eusi jeung, best regards
d. best regards, eusi jeung best regards
e. best regards, powder jeung eusi

6. “Pa, neda widi badé….heula, hoyong kahampangan!”
a. Are you a handyman?
b. you umbrella
c. you work
d. you shop
e. you hareup
7. Dinten jumaah Kamari Pun Aki…at Hasan Sadikin Hospital, Bandung.
a. Paéh
b. palastra
c. serve
d. dead
e. disappear

8. “Pa, neda widi abdi ka Cooperative heula badé….pen!”
a. meuli
b. snacking
c. mesér
d. sleepy
e. bad luck

9. Jalma anu pinunjul or reliable dina biantara pretentiously called….
a. oration
b. organizer
c. orator
d. demonstrator
e. operator

10. Sing tug atuh nyarita téh ngarah….
a. didengé
b. hang out
c. didengékeun
d. ngadéngékeun
e. kadéngé

11. The President of Indonesia, anu kawentar, is reliable in the real biantara………
a. Ir. Soekarno
b. KH Abdurahman Wahid
c. Suharto
d. Megawati
e. BJ Habibi

12. The official language variety of tina kecap abdi or real kuring….
a. sadérék
b. prey
c. déwék
d. salira
e. simcuring

13. At the hands of this, the official variety of languages, teu, pikeun, gaganti, jalma, ka dua, is real, iwal…..
a. sadérék
b. cross
c. salira
d. enté
e. anjeun

14. “Punten dupi……Father of teh saha?”
Soy sauce and soy sauce luyu jeung undak usuk base pikeun misses the real sublime sentence….
a. fabrication
b. jenengan
c. wasta
d. salira
e. nami

15. “…..Pa teacher énjing Sundanese test.”
Soy sauce and soy sauce luyu jeung undak usuk base pikeun misses the real sublime sentence….
a. peek
b. awesome
c. saur
d. chrysanthemum
e. ngabéjakeun

16. The lemes keur soy sauce “indung kuring” is real….
a. Mom too
b. even
c. even mom
d. even mimi
e. even a mother

17. The lemes keur soy sauce “anak anjeun” is real….
a. pour child
b. pour in-law
c. pour son
d. pour rayi
e. pour raka

Dadang : Mulih, where is it?
Deden : ti bumina Pa RT. Aya peryogi ngalereskeun even father’s ID card.
Dadang : Oh, ical atanapi kumaha KTP poured téh?
Deden : Henteu ari ical mah, maybe even I was cut out. Presumably Cocooan. Even my old age is the cause of being stored in the desk drawer, but still stored in the lomari.
Dadang : Kutan.
18. The case of naon and u keur being used by my Dadang jeung Deden?
a. get your ID card
b. ID card
c. need ID card
d. ID card leungit
e. get ID card

19. I have my ID card verified, Deden, eh?
a. even father
b. even
c. even aunty
d. even uwa
e. even battery

20. “Even father nembé…. The fields.”
Soy sauce and soy sauce luyu jeung undak usuk basa, pikeun forgetting the sentence in the real sublime…..
a. wangsul
b. jack
c. come
d. recover
e. mios

21.
a. cikaracak ninggang stone
b. cikaracak gradually turns to stone
c. cikaracak ninggang right stone
d. lila-lila is so legok
e. cikaracak ninggang brick

22.
a. even father
b. even
c. even mom
d. even battery
e. even better

23. Easy
a. ᮠᮙ᮪ᮕᮀ ᮘᮤᮛᮤᮒ᮪
b. ᮠᮥᮙᮕᮀ ᮘᮤᮛᮤᮒ᮪
c. ᮠᮙ᮪ᮕᮀ ᮘᮥᮛᮤᮒ᮪
d. ᮠᮃᮙ᮪ᮕᮀ ᮘᮤᮛᮤᮒ᮪
e. ᮠᮙ᮪ᮕᮀ ᮘᮤᮛᮥᮒ᮪

24. Babaturan
a. ᮘᮘᮒᮥᮛᮔ᮪
b. ᮘᮘᮒᮤᮛᮔ᮪
c. ᮘᮘᮒᮥᮛᮃᮔ
d. ᮘᮘᮒᮨᮛᮔ
e. ᮘᮘᮒᮥᮛᮔ

25.
a. I’m going to test
b. I go to the exam
c. I go to semester
d. servant badé exam
e. Andi bade repeat

26. Dina Sundanese letter number 7 sawanda jeung script……
a. sa
b. ra
c. la
d. ga
e. yes

27. The sign of pangwisad vocalization is used to write keun soy sauce…….
a. Raven
b. elephant
c. ivory
d. horse
e. laleur
28.
a. battery charger
b. ali motorcycle
c. my motorcycle
d. abi’s motorbike
e. super motorbike

29. Rarangken or Pananda the vocalization of anu Gunana Pikeun with the addition of a sora /r/ is called….
a. sailor
b. pancake
c. paneleng
d. paneuleung
e. pagwisad

30. The Sundanese script is ngalagena /ba/ as if it were wanguna jeung…….
a. ma
b. yes
c. ta
d. his
e. wa

When you ask questions about completeness, the answer key is always downloaded at the link, it’s on hand!
Please click to download it.

Download Sundanese UAS/PAS Prediction Questions for Class 10 Semester 1
Download Answer Key.

Anu Bade Kopas Supados added the original source for this matter.

Pamugia Sundanese UAS/PAS Prediction Questions Class 10 Semester 1 ieu benefits kanggo sadayana.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *